Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.
ORGANIZATOR
KOW Sp. z o.o.

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU MediaKreator

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Celem konkursu jest wyróżnienie firm, które prowadzą aktywną politykę marketingowo-promocyjną, wprowadzają nowatorskie sposoby komunikacji firmy z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

2. Organizatorem konkursu jest KOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 101 lok.3, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545151, NIP 701-04-69-475, REGON 360860175, kapitał zakładowy 10 000,00 PLN (dalej: Organizator).

§ 2 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór laureatów w sześciu kategoriach konkursowych:

KATEGORIA I: GADŻET I POLIGRAFIA – do tej kategorii należy zgłaszać wyróżniające się na rynku materiały promocyjne, np.: kalendarze, reklamy prasowe, ulotki, katalogi, foldery, gadżety, albumy, roll-upy, etc.

KATEGORIA II: EVENT/JUBILEUSZ – do tej kategorii należy zgłaszać niestandardowe działania związane z organizacją konferencji, targów, jubileuszów firmowych, pikników, spotkań biznesowych, spotkań integracyjnych, etc.

KATEGORIA III: DZIAŁANIA INTERNETOWE – do tej kategorii należy zgłaszać działania, w których w innowacyjny sposób wykorzystano narzędzia internetowe i mobilne technologie w celu kreowania marki oraz przekształcenia komunikacji w interaktywny dialog, opierające się np.: na social media, realizacji stron brandowych, e-mail marketingu.

KATEGORIA IV: FILM/FOTOGRAFIA – do tej kategorii należy zgłaszać przykłady produkcji filmowych czy zdjęciowych, które w innowatorski sposób pokazują produkty i usługi firmy.

KATEGORIA V: KREATOR IDEI – do tej kategorii należy zgłaszać osoby, które wyróżniają się ponadprzeciętnymi zasługami dla firmy – pracowników inspirujących innych, obdarzonych wyobraźnią, kreatywnymi pomysłami i twórczą postawą.

KATEGORIA VI: NIESTANDARDOWY PROJEKT – do tej kategorii należy zgłaszać innowacyjne projekty związane z komunikacją marketingową, których nie można zakwalifikować do innych kategorii konkursowych. Efekty działań tych projektów dają nową jakość w docieraniu do partnerów biznesowych i klientów.

§ 3 Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których działania marketingowo-promocyjne są związane z branżą transportową lub pokrewną (dalej Uczestnik).
2. Uczestnikiem konkursu może być firma lub pracująca na jej rzecz agencja marketingowa. Projekty mogą być zgłaszane również przez oba podmioty wspólnie.

§ 4 Zgłoszenie do konkursu

1.1 Do konkursu można zgłaszać projekty marketingowe, które zostały wdrożone w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (dotyczy wszystkich kategorii z wyłączeniem kategorii V „Kreator idei”).

1.2. W przypadku kategorii V „Kreator idei” do konkursu można zgłaszać wyłącznie osoby zatrudnione w danej firmie.

1.3. Zgłaszane projekty mogły rozpocząć się wcześniej, lecz musiały być prowadzone w kwalifikowanym okresie.

2. Każdy ze zgłoszonych projektów musi dotyczyć działania z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji, Internetu, outdooru, telefonii komórkowej lub innego środka przekazu.

3. Dany projekt może zostać zgłoszony do konkursu tylko w jednej kategorii.

4. Organizator, po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem konkursu, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonego projektu, jeżeli uzna, że projekt został zgłoszony niewłaściwie.

5. Projekty mogą być zgłaszane na dwa sposoby:

  • on-line: należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie www.mediakreator.pl , dołączyć wszystkie elementy (opis i załączniki – elementy kreatywne) oraz wysłać za pośrednictwem Internetu;
  • zgłoszenie tradycyjne: należy wydrukować zgłoszenie dostępne na stronie www.kow.com.pl w zakładce MediaKreator, oraz na www.mediakreator.pl wypełnić, dołączyć wszystkie elementy (opis i załączniki – elementy kreatywne) oraz wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.

6.1.  Zgłoszenie kandydata w Kategorii V następuje w sposób opisany w ust. 5. Do zgłoszenia należy dołączyć: zdjęcie kandydata, krótki życiorys zawodowy oraz  zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia, zawierające w szczególności opis dokonań kandydata i wyjaśnienie przesłanek, które w ocenie zgłaszającego przemawiają za przyznaniem nagrody zgłaszanemu kandydatowi.

6.2. Do zgłoszenia osoby w Kategorii V należy także dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb konkursu, którego wzór dostępny jest na stronie  wwwwww.mediakreator.pl w zakładce zgłoszenia . Oryginał oświadczenia, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata, należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu konkursu. Zgłoszenia nie spełniające tych wymogów nie będą brane pod uwagę.

7. Sposób zgłaszania do konkursu projektów i kandydatów w Kategorii V został szczegółowo opisany na stronie www.mediakreator.pl: „Sposób zgłaszania prac i kandydatów do konkursu MediaKreator”.

8. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 03 czerwca 2015 r. Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczanych na formularzach zgłoszeniowych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia bez odrębnego zawiadamiania Uczestnika.

10. Przekroczenie podanego na formularzu rejestracyjnym ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń lub przygotowanie zgłoszenia w sposób niezgodny z podaną przez Organizatora specyfikacją może być powodem nieprzyjęcia projektu do konkursu.

11. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty konkursowej w wysokości 1300 zł netto należną w dniu wystawienia faktury, za każdy nadesłany projekt lub każdego kandydata zgłaszanego w Kategorii V.

Opłatę konkursową należny przelać na rachunek bankowy Organizatora: Raiffeisen Bank Polska S.A. 82 1750 0012 0000 0000 2791 5906 do 12 czerwca 2015 r.

12. Każdy zgłoszony projekt w konkursie MediaKreator upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa jednej osoby w Forum Marketingowym. Uczestnictwo dodatkowych osób wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 1000 zł netto za każdą z osób. Samo zgłoszenie jednego projektu do konkursu bez udziału w Forum Marketingowym przedstawiciela firmy wiąże się z wniesieniem opłaty 800 zł netto. Opłaty obejmują zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.

13. Brak odnotowanej przez Organizatora wpłaty w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia do konkursu.

14. W ciągu 7 dni od dnia odnotowania wpłaty na rachunek bankowy, Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT.

 

§ 5 Przebieg konkursu

1. Lista projektów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana w Kurierze Kolejowym, który ukaże się po terminie zakończenia naboru prac, na stronie www.mediakreator.plwww.kurierkolejowy.eu.

2. Lista prac, które zwyciężyły ukaże się w wydaniu Kuriera Kolejowego i na stronach www.mediakreator.plwww.kurierkolejowy.eu.

§ 6 Jury

1. Jury tworzy 4-osobowy zespół – 3 niezależnych specjalistów z branży marketingowej, jeden przedstawiciel KOW Sp. z o.o. oraz każdy z uczestników Forum Marketingowego.

2. Celem jury będzie wyłonienie laureatów konkursu.

3. Decyzja jury jest ostateczna.

§ 7 Głosowanie

1.  Głosowanie odbywa się w sposób dwupoziomowy tj. w pierwszej kolejności projekty ocenione są przez jury, dodatkowo każdy z uczestników może przyznać faworytowi w każdej kategorii głos.

§ 8 Wybór laureatów

1. Jury ocenia zgłoszone do konkursu projekty w systemie punktowym.

2. Każdy z członków 4-osobowego jury może przyznać każdemu przedstawionemu projektowi punkty w skali od 1 do 10.

3. Każdy z uczestników Forum Marketingowego może przyznać w każdej kategorii 1 (jeden) punkt na dany projekt.

4. O przyznaniu nagrody decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 9 Nagrody

1. Informacje na temat wyników konkursu będą podane pod koniec Forum Marketingowego.

2. Laureatom w każdej z sześciu kategorii konkursowych zostaną przyznane statuetki MediaKreator.

3. Poza statuetkami MediaKreator Organizator może przyznać wyróżnienia wybranym przez siebie projektom lub kandydatom zgłaszanym w Kategorii Kreator Idei.

4.  Nagrody zostaną wręczone podczas branżowych targów TRAKO 2015.

5. Jury może zrezygnować z przyznania nagrody w danej kategorii bez podania przyczyny.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku opłata konkursowa zostanie zwrócona w całości.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia nadesłanego projektu do innej, niż wybrana przez zgłaszającego, kategorii (dotyczy sytuacji wpłynięcia mniej niż trzech projektów do danej kategorii).

4. Warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika oświadczenia o:

  • posiadaniu odpowiednich upoważnień z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności intelektualnej, pozwalających na zgłoszenie projektu do konkursu;
  • upoważnieniu Organizatora do przechowywania prac, ich zwielokrotniania i publicznej prezentacji oraz wykorzystywania w inny sposób dla celów informacyjnych i promocyjnych konkursu MediaKreator (m. in. w wydawnictwie „Kurier Kolejowy” oraz na stronie www.kurierkolejowy.eu), jak również dla celów szkoleniowych. Wykorzystanie projektów przez Organizatora konkursu w wyżej wymienionych celach następuje nieodpłatnie.

5. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.